Zapoznaj się uważnie z naszym Regulaminem

Ważne definicje :
Zleceniobiorca – Wykonawca – WebDesign25h Kamil Mazan 
Zleceniodawca – Osoba, która zleca wykonanie usługi.
Zadatek – świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy na poczet wykonywanej usługi – nie podlega zwrotowi (art. 394 kodeksu cywilnego).

I. Przygotowanie do rozpoczęcia prac:
1. Do rozpoczęcia prac wymagane jest zakupienie projektu w naszym sklepie internetowym (za wyjątkiem usług niestandardowych, które wyceniane są indywidualnie) oraz wpłaty ZADATKU w kwocie wcześniej ustalonej przez pracownika firmy.
a) Wpłata zadatku następuje jedynie po wcześniejszych ustaleniach oraz dla każdego zlecenia klient jest zobligowany do wpłacenia zadatku na poczet wykonania zlecenia.
b) W przypadku rezygnacji z kontynuacji zlecenia ze strony Klienta (zleceniodawcy) i ówczesnej wpłacie zadatku, zadatek zachowuje zleceniobiorca (WebDesign25h) za wykonane do tej pory prace zgodnie z art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964, Nr16, poz.93) Kodeksu Cywilnego.
c) W przypadku rezygnacji z kontynuacji zlecenia ze strony Klienta (zleceniodawcy) i ówczesnym opłaceniu całej kwoty usługi, 30% wpłaconej kwoty traktowane jest jako zadatek, wówczas klient otrzymuje zwrot 70% całej wpłaconej kwoty, a resztę zatrzymuje zleceniobiorca za prace wykonane do tej pory, zgodnie z art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964, Nr16, poz.93) Kodeksu Cywilnego.
2. Po zakupie projektu czas oczekiwania na grafikę wynosi do 3 dni, jednak w wyjątkowych przypadkach może to trwać nawet do 7 dni roboczych.

II. Projekt wstępny graficzny:
1. Po przeglądzie projektu graficznego przysługuje możliwość wysłania max 5 poprawek** liczone jako 1 poprawka = jeden element, przykład:
„(1)Proszę zamienić obrazek w nagłówku na samochód zamiast motocykla,
(2)proszę w nagłówku umieścić logo producentów opon oraz (3)dodać napis ‚Gwarancja zadowolenia’” itp.
2. Poprawki projektu graficznego zostają wprowadzone w przeciągu około. 24 godz. jednak sporadycznie może to potrwać nawet do kilku dni roboczych o czym wcześniej zostaną Państwo poinformowani z przyczyn niezależnych od naszej firmy.
3. Poprawki projektu nie obejmują stworzenia całkowicie nowych elementów np. nie jest możliwe stworzenie całego nowego nagłówka lub nowego układu treści.
4. Po przekroczeniu 5 poprawek każde kolejne poprawki wyceniane są indywidualnie zależnie od wymaganego czasu ich wykonania.
5. Po akceptacji projektu graficznego i przed przystąpieniem do realizacji programowania wymagana jest dopłata do pełnej kwoty transakcji.

III. Wdrażanie:
1. Po akceptacji projektu graficznego oraz wykonaniu wszelkich ewentualnych poprawek projekt trafia do realizacji i na tym etapie nie ma możliwości wykonania żadnych zmian, jedynie w razie ewentualnych błędów w działaniu lub konieczności wprowadzenia drobnych zmian zostają one uwzględnione za naszą zgodą.
2. Programowanie projektu trwa do max 2 dni roboczych, dla rozbudowanych projektów do 5 dni roboczych.
3. Po wdrożeniu grafiki otrzymują Państwo wszystkie pliki, które wymagane są do działania szablonu/sklepu/strony itp. za dodatkową opłatą przewidziane jest możliwość instalacji.

IV. Hosting:
1. Opłaty za utrzymanie takich usług jak szablon allegro, szablon eBay, strona/sklep WWW:
a) szablon aukcji allegro - hosting darmowy
b) szablon aukcji ebay - hosting darmowy
c) szablon aukcji aukro - hosting darmowy
d) strona www cms + cena domeny - 380zł brutto, za 365dni*
e) sklep internetowy + cena domeny - 480zł brutto, za 365dni*
f) certyfikat ssl - na start 100zł brutto - (200zł brutto, za 365dni*)
g) hosting pro - 380zł brutto
2. W przypadku braku opłacenia usługi hostingu po zakończonym okresie darmowym Państwa pliki zostają usunięte z naszego serwera – nie przywracamy kopii zapasowych oraz nie przesyłamy usuniętych ówcześnie plików.
3. Przedłużenie domeny oraz hostingu na pierwszy rok po zakupie strony internetowej, sklepu internetowego, jest obowiązkowe według regulaminu "domena za 0zł", w promocji domena zostaje bezpłatna przez pierwszy rok. Odnowienie w odniesieniu do domeny internetowej zarejestrowanej w ramach Promocji w okresie rozliczeniowym, następującym po pierwszym roku korzystania z Usługi, będzie odbywać się na standardowych warunkach odnawiania usług, wg cennika obowiązującego w chwili odnawiania domeny, w przypadku rezygnacji z 1dno miesiecznym okresem wypowiedzenia z odnowienia zobowiązuje Uczestnika do wpłaty na konto, różnicy pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku jako cena odnowienia za jeden rok i ceną, po której została zarejestrowana domena promocyjna. (480zł brutto)
4. Przeniesienie strony cms, domenysklepu internetowego do innego usługodawcy - (2.120zł brutto)

V. Postanowienia ogólne:
1. Kontakt w sprawie usług, poprawek pytań itp. prowadzimy w formie elektronicznej, na wiadomości odpowiadamy błyskawicznie zazwyczaj w przeciągu kilkunastu minut od 09:00 do 18:00 w dni robocze. Duże projekty dopracowywane są również za pomocą rozmowy telefonicznej, aczkolwiek wszystkie poprawki dla projektów należy przesłać w formie wiadomości e-mail.
2. Wpłacając należności z tytułu realizacji zamówienia na konto nasze firmowe akceptują Państwo postanowienie w/w regulaminu.
3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie usług o czym będziemy informować Państwa przez naszą stronę.

** Poprawki nie obejmują stworzenia nowej wersji graficznej oraz zmiany układu gdyż układ wybierany jest przed przystąpieniem do tworzenia projektu graficznego.

VI. Polityka prywatności:
1. Każde niezgodne z regulaminem działanie skutkowało będzie ostrzeżeniem, zablokowaniem lub w ostateczności usunięciem danego użytkownika - serwis w takim wypadku nie zwraca opłaconego wcześniej abonamentu za wykonaną usługę. Samodzielne zgłoszenie złamania regulaminu skutkuje złagodzeniem kary i porozumieniem się stron.
2. Zabrania się w szczególności usuwania z belki dolnej informacji o wykonawcy szablonu: WebDesign25h, Mazan.dl.pl - zamazywanie usuwanie bądź podpisywanie się swoimi danymi, skutkowało to będzie zawieszaniem i usuwaniem kont z serwisu, naruszeniem praw autorskich oraz karą pieniężną skutecznie wyegzekwowaną.


VII. PŁATNOŚCI W NASZYM SKLEPIE - SPOSOBY DOSTAWY

Akceptujemy takie płatności w naszym sklepie jak:
1. Płatność przy odbiorze
2. Przelew na rachunek bankowy metodą tradycyjną (przelew)
3. Przelew przez  wybierz swój BANK i zapłać za usługę  
4. Płatność u nas w biurze
5. SPOSOBY DOSTAWY:
- Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
- przesyłka kurierska
- przesyłka kurierska pobraniowa,
- list polecony priorytetowy
- odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.
- Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
-Termin dostawy wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano inny termin. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce termin dostawy wynosi tyle ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy.
6. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:
- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b - e – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,
- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

VIII. ZWROTY
Niezadowolony z zakupu? poinformuj nas o tym, akceptujemy zwroty do 14 dni roboczych.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: (…)
2) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit.
a, c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
3) lokal przedsiębiorstwa:
a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;


IX. REKLAMACJA
1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny.
2. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
4. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
6. Postanowienia zawarte w ust. 2-5 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).
7. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi względem Klienta będącego konsumentem.
8. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może poprzez:
- pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,
- pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.
- Klient zobowiązany jest w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:-- - informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności.
- treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży / oświadczenie obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży)
9. dane kontaktowe
- Klient dostarczy Produkt na Adres Korespondencyjny Sprzedającego w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi.
- W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji wedle jego wyboru.
- pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej.

X. GWARANCJA
1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.
2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.
3. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.
4. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego,
3. pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,
4. przez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sprzedającego.
5. W przypadku wypełnienia formularza o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a lub c Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Postanowienia końcowe
- Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.
- Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
- W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

DANE FIRMY:
WebDesign25h Kamil Mazan
26-600 Radom, ul. Aleja Józefa Grzecznarowskiego 44/4
NIP: 7962694920 | REGON: 146209310